الناز اکبرزاده

الناز اکبرزاده

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۸ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
کارمند بازرگانی
ثانی
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارمند بازرگانی
ثانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات