Narges پرسپولیسی

Narges پرسپولیسی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
۱۳۸۹ اکنون
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات