علی کرمی

علی کرمی

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۱مهارت
بوشهر | کنگان
کاارشناس راه اندازی
سینا گستر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کاارشناس راه اندازی
سینا گستر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات