ولی جهاندیده

ولی جهاندیده

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات