محمود بابایی

محمود بابایی

کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع

۰ارتباط ۱مهارت
گیلان | آستانه اشرفیه
کارشناس فنی
صنایع هواپیمایی ایران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس فنی
صنایع هواپیمایی ایران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات