زهرا شریفی

زهرا شریفی

کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق

۶ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
توضیحات