محمد ارمغان

محمد ارمغان

کارشناسی مهندسی دریا کشتی سازی

۵ارتباط ۲مهارت
فارس | خنج
کارشناسی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی دریا کشتی سازی
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات