محمد طالشی

محمد طالشی

مهندس صنایع

۶ارتباط ۰مهارت
مازندران | تنکابن
توضیحات