راحله پورقربان

راحله پورقربان

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابدار
شرکت امیدان رهجو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم نظامی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم نظامی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار
شرکت امیدان رهجو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات