سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی

کاردانی نقشه کشی صنعتی

۰ارتباط ۰مهارت
قزوین | قزوین
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
۱۳۸۱ - ۱۳۸۳
کاردانی نقشه کشی صنعتی
توضیحات