وحید دهستانی

وحید دهستانی

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
یزد | اشکذر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات