علی کلیج

علی کلیج

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آمل
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آمل
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
توضیحات