علیرضا آزادی

علیرضا آزادی

کاردانی علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۷۷ - ۱۳۸۰
کاردانی علوم کامپیوتر
توضیحات