سیده مریم طاهریان

سیده مریم طاهریان

۰ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | فرخ شهر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات