علی بابایی

علی بابایی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکزتبریز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکزتبریز
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
توضیحات