بابک نوفرستی

بابک نوفرستی

کارشناسی عمران عمران

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۰ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران عمران
توضیحات