امین چراغی

امین چراغی

کارشناسی ارشد مدیریت

۰ارتباط ۰مهارت
لرستان | کوهدشت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت
توضیحات