مرتضی صمدزاده

مرتضی صمدزاده

کارشناسی دامپروری علوم دامی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی ایلام
تحصیلات
مرکز جامع  علمی کاربردی ایلام
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی دامپروری علوم دامی
توضیحات