میلاد عالی

میلاد عالی

کاردانی شیمی محض

۰ارتباط ۰مهارت
مرکزی | شازند
کاردانی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کاردانی شیمی محض
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات