امیراحسان پورمتین

امیراحسان پورمتین

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۳ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
سرپرست
ایرانیت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات اصفهان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
فن ورز شبکه برق
وزارت نیرو
15
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۵
سرپرست
ایرانیت
مهارت ها
ابوالفضل حیدری
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات