داود غلامی

داود غلامی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

۱ارتباط ۰مهارت
همدان | همدان
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق
توضیحات