علی قجاوند

علی قجاوند

مهندس کامپیوتر

۰ارتباط ۷مهارت
خوزستان | اهواز
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
بازاریاب
شرکت نیازمندی های کارون
حقوق اینجانب 500 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
فروشنده و عکاس
عکاسی مهرشاد
حقوق اینجانب 700 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
فروشنده و عکاس
عکاسی مهرشاد
حقوق اینجانب 700 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
فروشنده و عکاس
عکاسی مهرشاد
حقوق اینجانب 700 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
فروشنده و عکاس
عکاسی مهرشاد
حقوق اینجانب 700 هزار تومان بود و به دلیل ادامه تحصیل از ادامه کار انصراف دادم.
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات