علی جهانی

علی جهانی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی علوم تربیتی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی علوم تربیتی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات