جواد شکوری

جواد شکوری

مدرس برنامه نویسی - برنامه نویسی اندروید وب دسکتاپ - PHP Java C# SqlServer

۱۳۴ارتباط ۷مهارت
گیلان | رشت
مدرس
موسسه ی طبرستان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدرس
موسسه ی طبرستان
مدرس موسسه ی شبانه ی طبرستان در رامسر
۱۳۹۵ اکنون
استادیار
مووسسه ی کسری رامسر
مهارت ها
| ۵۰نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریحسین جغراتیانناصیح رحیمانسمیه کوچکی
| ۴۷نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریحسین جغراتیانناصیح رحیمانسمیه کوچکی
| ۴۶نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریحسین جغراتیانناصیح رحیمانسمیه کوچکی
| ۳۹نفر
سید مصطفی میرمهدیمسلم نوریحسین جغراتیانسمیه کوچکیمهتاب سمیع فنی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارای برنامه ی کشوری که در حال حاضر در حال سرویس دهی به مشتریان میباشد
نرم افزار ژیمناستیک یار
مدیر وب سایت برنامه نویسان گیلان زمین