سمیه جعفری

سمیه جعفری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مشغول به تحصیل هستم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات