حسین علی نژادی

حسین علی نژادی

کارشناسی عمران نقشه برداری

۴ارتباط ۱مهارت
گیلان | لاهیجان
سرپرست نقشه برداری
آبرود شمال
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آستانه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستانه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
سرپرست نقشه برداری
آبرود شمال
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات