رضا گرایی

رضا گرایی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | همدان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات