حسام الدین زینی نهال

حسام الدین زینی نهال

کارشناسی مهندسی شیمی

۱۱ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایلام
سوپروایز بهره برداری
پتروشیمی ایلام
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
سوپروایز بهره برداری
پتروشیمی ایلام
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات