مرضیه خیری

مرضیه خیری

کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره روانشناسی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیلات
واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره روانشناسی
واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی
توضیحات