محمد براهویی

محمد براهویی

کاردانی برق الکتروتکنیک-ناظر تاسیسات الکتریکال ومکانیکال پروژه های ساختمانی نیروی انتظامی وسپاه و....

۱۱ارتباط ۰مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی برق الکتروتکنیک
توضیحات