حسین کاشفی

حسین کاشفی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۷۶ - ۱۳۸۱
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
توضیحات