سحر گلکاری حق

سحر گلکاری حق

دکترا مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
دکترا مدیریت بازرگانی
توضیحات