میلاد رضاپور

میلاد رضاپور

کارشناسی IT مهندسی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات