محمد اسفندیاری نجف آبادی

محمد اسفندیاری نجف آبادی

کاردانی مهندسی مکانیک

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | هادی شهر
تکنسین مکانیک
شرکت قند دزفول -شرکت شهید رجایی دزفول
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
مکانیک درجه 2
۱۳۹۲
مکانیک درجه 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
تکنسین مکانیک
شرکت قند دزفول -شرکت شهید رجایی دزفول
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مکانیک درجه 2
تکنسین مکانیک در شرکت قند دزفول -شرکت شهید رجایی دزفول
توضیحات