سعید محمدی خانکهدانی

سعید محمدی خانکهدانی

کارشناسی ارشد ریاضی

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | خاوران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد خاوران
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد خاوران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد ریاضی
مهارت ها
توضیحات