حامد رحیمی

حامد رحیمی

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | نظر آباد
SMD مدیر اجرایی
مهر مینا الکترونیک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سردار جنگل
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سردار جنگل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سردار جنگل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
SMD مدیر اجرایی
مهر مینا الکترونیک
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات