علیرضا سواری

علیرضا سواری

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۲ - ۱۳۸۸
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
توضیحات