پدرام شیخ حسنی

پدرام شیخ حسنی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه سمنان
تحصیلات
دانشگاه سمنان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات