سید امید حسینی کردستان

سید امید حسینی کردستان

کارشناسی ارشد مدیریت

۱ارتباط ۰مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت
توضیحات