علیرضا ابراهیمی

علیرضا ابراهیمی

کارشناسی پرستاری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
تکنسین بخش اورژانس
ثمین گستر و رهنمودایرانیان
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی پرستاری
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
تکنسین بخش اورژانس
ثمین گستر و رهنمودایرانیان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
پرستار مراقبت ویژه
بیمارستان
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات