حمیدرضا قاضی مرادی

حمیدرضا قاضی مرادی

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
استاد برقکار
بافت فرمهین
کاردانی دانشگاه صنعتی اراک
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اراک
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
استاد برقکار
بافت فرمهین
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات