سیده فاطمه کاری پور کاری

سیده فاطمه کاری پور کاری

کارشناسی ارشد معماری

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | بابلسر
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
تحصیلات
دانشگاه مازندران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد معماری
توضیحات