علی قهرمانی

علی قهرمانی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۲ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
توضیحات