کریم مولودی

کریم مولودی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران عمران
توضیحات