شیرین همتی

شیرین همتی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | شهر قدس
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی
توضیحات