الناز افشاری

الناز افشاری

دکترا مهندسی پزشکی بیومکانیک

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۸۲ اکنون
دکترا مهندسی پزشکی بیومکانیک
توضیحات