مهلا رضایی

مهلا رضایی

کارشناسی مدیریت جهانگردی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
مدیر تور
آژانس مسافرتی شمس آریا هفتواد
کارشناسی مجتمع آموزش عالی بم
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی بم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت جهانگردی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر تور
آژانس مسافرتی شمس آریا هفتواد
راهنمای تاریخی و فرهنگی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات