کریم دیلمی معزی

کریم دیلمی معزی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۰مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات