مجتبی شیخی

مجتبی شیخی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | اردکان
کارشناسی دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و هنر یزد
تحصیلات
دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و هنر یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
توضیحات