مهدی پاکزاد

مهدی پاکزاد

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر کنترل کیفیت
سیم وکابل
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۶
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
مدیر کنترل کیفیت
سیم وکابل
مهارت ها
توضیحات